Jednostki Pomocnicze Gminy 

 

Gmina tworzy jednostki pomocnicze – Sołectwa .

O utworzeniu , połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy , a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały , z uwzględnieniem następujących zasad :

  1. inicjatorem utworzenia , połączenia , podziału lub zmiany granic jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru , których ta jednostka obejmuje lub ma obejmować w liczbie nie mniejszej niż 25 % , posiadających czynne prawo wyborcze , albo organy gminy ,
  2. utworzenie , połączenie , podział lub zmiany granic jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami , których tryb określa Rada odrębną uchwałą ,
  3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki .

Przy podziale gminy na sołectwa uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami. Granice sołectw, ich organizację oraz zakres i zasady działania Rada Gminy określa w odrębnym Statucie Sołectwa. Rada odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo będzie zarządzać, korzystać z niej oraz rozporządzać pochodzącymi z niej określonymi dochodami w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w statucie sołectwa. Sołectwa w ramach procedury uchwalania budżetu gminy określonej odrębną uchwałą, mają prawo przedstawić projekt własnych zadań w wykazie rzeczowym i finansowym. Te spośród projektowanych zadań, które zostaną przyjęte przez Radę w ramach uchwalonego budżetu gminy stanowią część budżetu gminy. Na realizację w/w zadań w budżecie wyodrębnione zostają środki finansowe po stronie wydatków w układzie co najmniej działowym klasyfikacji budżetowej w formie załącznika do uchwały budżetowej.

W gminie utworzone są następujące sołectwa:

1/ Aleksandrów,

2/ Anielinek,

3/ Antonina,

4/ Brzozówka,

5/ Budy Kumińskie,

6/ Góry,

7/ Izabelin,

8/ Jakubów,

9/ Jędrzejów Nowy,

10/ Jędrzejów Stary,

11/ Józefin,

12/ Kamionka,

13/ Leontyna,

14/ Ludwinów,

15/ Łaziska,

16/ Mistów,

17/ Moczydła,

18/ Nart,

19/ Przedewsie,

20/ Rządza,

21/ Strzebula,

22/ Szczytnik,

23/ Turek,

24/ Tymoteuszew,

25/ Wiśniew,

26/ Wola Polska,

Sołtysi, jako organy wykonawcze sołectwa, mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu w pracach Rady, w szczególności poprzez udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji. Udział w pracach organów wymienionych w ust.1 polega również na:

    a/ zgłaszaniu wniosków i opinii,

    b/ braniu udziału w dyskusjach.

Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia sołtysów o sesji Rady Gminy na takich samych zasadach jak radnych. Za udział w pracach organów, sołtysom może być przyznana dieta na zasadach określonych odrębną uchwałą.
Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy przy pomocy Komisji i Wójta Gminy .