Jakubów, dnia  21 stycznia 2022 roku

IN.6733.6.2021.MK

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

  

OBWIESZCZNIE

 

Wójt Gminy Jakubów zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021  r. poz. 735) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741) zawiadamia o możliwości zapoznania się  i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym postanowieniach dotyczących uzgodnień projektu decyzji, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika Roberta Zalewskiego w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, przewidzianej do realizacji na działkach nr 182/1, 154/3, 154/4, 153/5, 153/6, 153/4, 155/5, 158/6, 155/6, 158/7, 160/19, 160/18, 160/16, 161/3, 161/4, 160/17, 160/5, 187/2, 187/1, 162/3, 162/4, 163/5, 163/6, 164/1, 165/1, 173/3, 174/9, 174/10, 174/7  położonych w miejscowości Anielinek,  gmina Jakubów oraz działkach nr ewid. 754, 609/2, 609/1, 766, 615/3, 615/4, 619/3, 619/4, 623/3, 623/4, 624/3, 624/4, 765/11, 625/5, 627/4, 627/3, 628/4, 628/3, 631/4, 631/3, 1074/4, 1074/3, 636/3, 636/4, 639/4, 626/6, 626/5, 629/5, 629/6, 630/6, 630/5, 633/8, 633/9, 634/5, 634/6, 637/6, 637/5, 794/7, 794/8, 641/6, 794/5, 641/5, 765/8, 639/3, 640/1, 642/1, 642/5, 643/1, 643/3, 647/1, 644/1, 765/6, 648/1, 651/1, 655/2, 656/1, 765/5, 765/4, 680/3, 680/5, 680/6, 763/4, 763/5, 693/9, 763/3, 705/2, 705/1, 769/2, 720/40, 720/39, 769/1, 720/29, 763/2, 727 położonych w miejscowości Jakubów,  gmina Jakubów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy  w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godzinach urzędowania,  w terminie  7 dni od uwidocznienia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

Z uwagi na stan epidemii w Polsce akta sprawy do wglądu w Urzędzie Gminy Jakubów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (daty
i godziny) ich udostepnienia pod numerem telefonu 25 757 91 50.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Jakubów

              /-/ Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Jakubów, sołectwa Anielinek,   gm. Jakubów.