Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);

 2. wykształcenie wyższe;

 3. min. 3 - letni staż pracy oraz doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego lub w podmiotach zajmujących się projektowaniem technicznym lub urbanistycznym;

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. nieposzlakowana opinia;

 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności z zakresu: ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, administracja;

 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;

 3. zdolności analityczne i organizacyjne;

 4. wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność organizowania sobie pracy, rzetelność, terminowość, zdyscyplinowanie, sumienność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie spraw związanych opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie dokumentacji planistycznej do publikacji;

 2. wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium;

 3. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji;

 4. rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczenie o położeniu działki na obszarze rewitalizacji, dostępie do drogi publicznej, przeznaczeniu do zalesienia, wydanych decyzji o warunkach zabudowy;

 5. prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości, ustaleniami nazw miejscowości, ulic i placów;

 6. udział w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania uzbrojenia terenu gminy Jakubów;

 7. prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;

 8. udzielanie zainteresowanym informacji o warunkach zabudowy, przeznaczeniu terenu;

 9. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją, monitorowaniem oraz sprawozdawczością Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jakubów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. podstawą nawiązania stosunku pracy będzie umowa o pracę;

 2. stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku Urzędu Gminy;

 3. w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim;

 4. brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy umożliwiających pracę osobom niewidomym;

 5. praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;

 6. praca związana z obsługą interesantów oraz kontaktem z podmiotami zewnętrznymi,

 7. praca w systemie jednozmianowym;

 8. rozpoczęcie pracy: 1.04.2022 r.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 3. oświadczenie:

  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

  2. zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji,

  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  4. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

  5. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  6. o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  7. dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na wolne stanowisko pracy
   w Urzędzie Gminy Jakubów;

 1. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

 2. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach objętych naborem;

 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

 4. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 6. dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Uwaga !

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez osobę składającą ofertę.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone
w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, w terminie do dnia 22 lutego 2022 r., do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Jakubów, 05-306 Jakubów ul. Mińska 15 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego .

Postępowanie konkursowe:

1.Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.

2.O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Osoby te proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

3.Wójt Gminy Jakubów zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

4.Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

 1. aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,

 2. oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

5.Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy i skierowana do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

6.Urząd nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w urzędzie przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Wójt

/-/ Hanna Wocial