Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);

2)     preferowane wykształcenie wyższe finanse lub rachunkowość;

3)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)     nieposzlakowana opinia;

6)     znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności z zakresu:  o samorządzie gminnym, Ordynacja podatkowa,  o podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych,
o rachunkowości, o opłacie skarbowej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o księgach wieczystych i hipotece, o podatku VAT.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)     minimum 1 rok  doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej;

2)     biegła znajomość środowiska Microsoft;

3)     zdolności analityczne i organizacyjne;

4)     wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność organizowania sobie pracy, rzetelność, terminowość, zdyscyplinowanie, sumienność;

5)     prawo jazdy kat. B.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

1)     obsługa systemu „WODA – rozliczanie odbiorców wody i ścieków”;

2)     prowadzenie rozliczeń inkasenta;

3)     prowadzenie ewidencji księgowej;

4)     prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald itp.;

5)     przygotowywanie materiałów i niezbędnych danych do projektów uchwał rady gminy, w sprawach związanych z podatkiem rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości od osób prawnych;

6)     przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących zgodnie z uchwalonymi przez radę stawkami podatku;

7)     prowadzenie ewidencji podatników, ewidencji gruntów i budynków i wykazów podatkowych z zakresu podatku;

8)     prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

9)     prowadzenie ewidencji oraz bieżąca analiza pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym przedłożonych deklaracji i informacji podatkowych;

10) przygotowywanie sprawozdań finansowych z zakresu podatków i opłat oraz sprawozdań statystycznych i innych materiałów informacyjnych z wymiaru podatków;

11) prowadzenie ewidencji wpływu podań, odwołań wraz z merytorycznym przygotowaniem odpowiedzi, w tym decyzji podatkowych;

12) przygotowywanie decyzji wójta gminy w zakresie zwolnienia, umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty podatków i innych należności urzędu;

13) przygotowywanie postanowień dotyczących wyrażenia zgody w zakresie stosowania ulg  w podatkach realizowanych przez naczelnika Urzędu Skarbowego;

14) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców i sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy;

15) sporządzanie sprawozdań dotyczących utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych oraz sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;

16) załatwianie indywidualnych wniosków podatników z zakresu zobowiązań podatkowych;

17) rozpatrywanie odwołań składanych przez podatników do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz prowadzenie wymaganej korespondencji z Samorządowym Kolegium Odwoławczym;

18) udzielanie informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia rolników;

19) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, oraz z zakresu spraw emerytalno-rentowych;

20) wydawanie zaświadczeń, których podstawą są informacje zawarte w ewidencji podatkowej;

21) podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych  w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków lokalnych, poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych itp.);

22) prowadzenie kontroli i oględzin nieruchomości, położonych na terenie gminy w celu prawidłowego naliczenia zobowiązań podatkowych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym;

23) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

24) prowadzenie księgowości dochodów z zakresu podatków i opłat;

25) terminowe rozliczanie sołtysów z zainkasowanych należności zobowiązań pieniężnych;

26) uzgadnianie poszczególnych wpłat podatkowych z rejestrami dochodów podatkowych;

27) sporządzanie list prowizji sołtysów;

28) obsługa wyborów do Izb Rolniczych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)     podstawą nawiązania stosunku pracy będzie umowa o pracę;

2)     stanowisko pracy znajduje się na  piętrze budynku Urzędu Gminy;

3)     w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim;

4)     brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy umożliwiających pracę osobom niewidomym;

5)     praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;

6)     praca związana z obsługą interesantów oraz kontaktem z podmiotami zewnętrznymi,

7)     praca w systemie jednozmianowym;

8)     rozpoczęcie pracy: 1.04.2022 r.

 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny;

2)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)     oświadczenie:

a)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

b)     zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu  rekrutacji,

c)     o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)     o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

e)     o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)      o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)     dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Jakubów;

4)     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

5)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach objętych naborem;

6)     kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

7)     osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

8)     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

9)     dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Uwaga !

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez osobę składającą ofertę.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone
w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, w terminie do dnia 23 marca 2022 r., do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Jakubów, 05-306 Jakubów ul. Mińska 15 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej.

 

 

 

Postępowanie konkursowe:

1.Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.

2.O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Osoby te proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

3.Wójt Gminy Jakubów zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

4.Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:

a)   aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,

b)   oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie.

5.Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 6 miesięcy i skierowana do odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

6.Urząd nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończeniu rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w urzędzie przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

 

 

                                                                                                              Wójt

 

                                                                                                /-/  Hanna Wocial