I.   Organ prowadzący.

Gmina Jakubów

II.   Nazwa i adres szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie, ul. Szkolna 10, 05-306 Jakubów

III.  Wymagania wobec kandydatów.

1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 oraz w § 12 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

2.Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej  im. Orła Białego w Jakubowie;

2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c)   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)   oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:

a)    imię (imiona) i nazwisko,

b)     datę i miejsce urodzenia,

c)    obywatelstwo,

d)    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

4)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 (świadectw pracy, zaświadczeń o    zatrudnieniu  lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia);

5)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w  ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672)   lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia

17   października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat   1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)     oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76  ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną,
o której mowa  w art. 276 ust. 1 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2022 r. poz. 574) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16)  Ponadto kandydat powinien załączyć podpisaną klauzulę informacyjną oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie.

IV.            Informacja o sposobie i terminie składania ofert.

1.        Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii powinna posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność  z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

2.  Na żądanie Wójta Gminy Jakubów kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

3.   Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, adresem mailowym  oraz  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie" w terminie do 28 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do urzędu),  na adres: Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów,  tel. 257579190.

4.   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Jakubów.

5.  Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

6.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jakubów.

8.  Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.

9.  O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie lub telefonicznie.

10. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

11. Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem nieletnich lub opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152).


 

Wójt

 

       /-/ Hanna Wocial