Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych

 

 1. Normatywnymi aktami prawnymi są:
  1. uchwały Rady Gminy zawierające akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujący na terenie Gminy oraz przepisy porządkowe,
  2. inne uchwały Rady Gminy podejmowane w zakresie własnych kompetencji określonych przepisami lub Statutem Gminy,
  3. przepisy porządkowe, wydawane przez Wójta Gminy w przypadkach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
  4. zarządzenia i decyzje Wójta.
 2. Na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego powszechnie obowiązującego na terenie gminy.
 3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących przepisy porządkowe może wydawać:
  1. Rada Gminy, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
  2. Wójt Gminy w formie zarządzenia w trybie art. 41 ust. 2 ustawy samorządowej. Przepisy porządkowe Wójta wymagają zatwierdzania na najbliższej sesji Rady Gminy.
 4. Rada Gminy wydaje akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące w tym również przepisy porządkowe w formie uchwał.
 5. Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie decyzji i zarządzenia.
 6. Projekty uchwał, zarządzeń i decyzji opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym rzeczowo pracownicy, kierując się zasadami techniki legislacyjnej.
 7. Przed przedłożeniem projektu aktu prawnego organom gminy pracownicy, o których mowa w ust. 7, uzgadniają go:
  1. ze skarbnikiem Gminy – Głównym Księgowym Budżetu, jeśli treść aktu prawnego dotyczy budżetu lub ma spowodować skutki finansowe,
  2. z samodzielnymi stanowiskami pracy, których zadań dotyczy treść danego aktu prawnego.
 8. Projekty aktów prawnych mogą być konsultowane z organizacjami społecznymi i radami sołeckimi, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych.
 9. Projekty aktów prawnych należy przekazać do zaopiniowania przez właściwe jednostki organizacyjne, zgodnie z przepisami prawa i statutem gminy.
 10. Projekty aktów prawnych wymagają zaopiniowania przez radcę prawnego.
 11. Po zaopiniowaniu przez radcę prawnego należy je przekazać na stanowisko do spraw obsługi organów Gminy.
 12. Akty prawne organów gminy ewidencjonuje i przekazuje zainteresowanym stanowisko ds. obsługi organów Gminy.
 13. Akty prawne wewnętrznego urzędowania ewidencjonuje i przekazuje zainteresowanym, stanowisko do spraw obsługi Organów Gminy.
 14. Tryb podejmowania uchwał przez radę Gminy określony jest w Statucie Gminy.
 15. Postępowanie dotyczące trybu podejmowania przez Radę Gminy uchwał, określone w ust. 10 stosuje się odpowiednio do podejmowania decyzji i zarządzeń przez Wójta.
 16. Przepisy aktów prawa miejscowego stanowionego przez Gminę ogłasza się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718) w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
 17. Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.
 18. Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu, znajdujący się w siedzibie gminy.
 19. Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące aktów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz na tablicach ogłoszeń u sołtysów.
 20. Kontrolę realizacji aktów prawnych, ustanawiających przepisy prawa miejscowego i aktów prawnych wewnętrznego urzędowania, wykonuje Sekretarz Gminy.