Tryb pracy Rady Gminy

 

SESJE RADY

 

Rada obraduje na Sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

 

Oprócz uchwał w sprawach merytorycznych Rada może podejmować uchwały zawierające :

 

 1. deklaracje – zawierające zobowiązania się do określonego postępowania,
 2. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 3. apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 4. opinie – zawierające oświadczenia wiedzy, oceny oraz postanowienia proceduralne.

 

Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłoszenia inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

Rada odbywa Sesje z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

Sesje odbywają się w terminach przewidzianych w planie pracy Rady.

 

Rada odbywa Sesje bez względu na plan pracy stosownie do zaistniałych potrzeb, zwoływane na wniosek Wójta lub 1/3 ustawowego składu Rady.

 

Nie planowane Sesje zwoływane są w zwykłym trybie.

 

 

PRZYGOTOWANIE SESJI

 

Sesje przygotowuje Przewodniczący.

Przygotowanie Sesji obejmuje:

 

 1. ustalenie porządku obrad,
 2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
 3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

 

Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący.

 

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, listownie lub w inny skuteczny sposób.

Powiadamianie wraz z materiałami dotyczącymi Sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed Sesją.

W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu Sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie Sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przed każdą Sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na Sesję.

W Sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Wójt, Sekretarz, Skarbnik Gminy oraz Radca Prawny.

Do udziału w Sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

 

Publiczność obserwująca przebieg Sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

 

Wyłączenie jawności Sesji jest dopuszczalna jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Sesja odbywa się na jednym lub kilku posiedzeniach. Na kilku posiedzeniach może się odbywać Sesja przerwana na wniosek Przewodniczącego Obrad bądź radnego, o ile Rada tak postanowi.

Termin kolejnego posiedzenia tej samej Sesji nie może być wyznaczony później niż za 7 dni.

 

O przerwaniu Sesji Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności wyżej wymienione wykonuje Wiceprzewodniczący.

 

Otwarcie Sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły “ Otwieram...Sesję Rady...... “.

Po otwarciu Sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

Przewodniczący przedstawia porządek obrad.

 

 

Porządek obrad obejmuje w szczególności :

 

 1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji,
 2. informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 3. sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
 4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich Sesjach,
 7. wolne wnioski i interpelacje.

 

Sprawozdanie, o działalności miedzy sesjami składa Wójt lub osoba upoważniona.

 

Sprawozdania Komisji Rady składają Przewodniczący Komisji lub ich Zastępcy.

 

Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta. Interpelacja dotyczyć może sprawy gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego, który niezwłocznie przekazuje interpelację Wójtowi. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie Sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

 

Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje na każdy z punktów. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń,  w uzasadnionym przypadku może także udzielić głosu poza kolejnością.

 

Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

 

Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

 

Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym po wyczerpaniu dyskusji przez radnych.

 

Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w Sesji.  Przewodniczący Rady może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę “do rzeczy”.  Jeżeli temat lub charakter wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze Sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego “do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.  Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na Sesje i do publiczności. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę Sesji.

 

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu Sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

 

 1. stwierdzenia quorum,
 2. zmiany porządku obrad,
 3. ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
 4. zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
 5. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
 6. zarządzenia przerwy,
 7. odesłania projektu uchwały do komisji,
 8. przeliczenia głosów, przestrzegania regulaminu obrad.

 

Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu “za” i jednego głosu “przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

 

Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Przed wydaniem rozstrzygnięcia zainteresowany winien udzielić wyjaśnień osobiście, a gdy nie jest to możliwe złożyć wyjaśnienia na piśmie.

 

Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeb zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.                  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy Sesję, wypowiadając formułę “Zamykam..................... Sesję Rady.........................”. Czas od otwarcia Sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania Sesji.

 

 

Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej Sesji. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu Sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym Sesja się odbywa. Pracownik Urzędu Gminy d / s obsługi rady gminy sporządza z każdej Sesji protokół. Protokół z Sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg. Protokół z Sesji powinien w szczególności zawierać:

 

 1. numer i datę i miejsce odbywania Sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,
 4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji,
 5. ustalony porządek obrad,
 6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, tekst zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,
 8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
 9. podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

Protokół z Sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 9    w terminie 7 dni od daty odbycia Sesji oraz na następnej Sesji. Przed przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienie do niego, przy czym o ich uwzględnieniu decyduje Rada Gminy w drodze głosowania jawnego. W przypadku nie zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu, protokół uważa się za przyjęty bez głosowania.

 

 

Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. Odpis protokołu z Sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia Sesji. Wyciąg z protokołu z Sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

 

Obsługę biurową Sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów, itp.) sprawuje pracownik d / s obsługi rady. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

 

UCHWAŁY

 

Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa radnych w ilości nie mniej niż 1 ustawowego składu

Rady oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

 

 1. tytuł uchwały,
 2. podstawę prawną,
 3. postanowienia merytoryczne,
 4. w miarę potrzeby określanie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
 5. określanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
 6. ustalenie terminu obowiązywania oraz wejścia w życie uchwały.

 

Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. Projekty uchwały są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez Radcę Prawnego Urzędu Gminy. Radca Prawny ma prawo wnieść poprawki likwidujące niezgodności projektu uchwały z prawem. Po uzyskaniu opinii Radcy Prawnego Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały na Sesję Rady.

 

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

 

Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

 

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

 

Pracownik d / s obsługi rady ewidencjonuje oryginał uchwały w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami Sesji Rady.

Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Wójt przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty podjęcia.

Akty ustanawiające przepisy porządkowe przekazuje Wojewodzie w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

 

Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

uchwały budżetowe,

uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

inne uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta objęte zakresem nadzoru w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

 

PROCEDURA GŁOSOWANIA

 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Obrad, przelicza oddane głosy “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”, sumuje je i porównując

z listą radnych obecnych na Sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole Sesji.

 

Do przeliczenia głosów Przewodniczący Obrad może wyznaczyć radnych.

Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Obrad.

 

W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na Sesji.

Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu Sesji.

 

Przewodniczący Obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowana treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

 

W pierwszej kolejności Przewodniczący Obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Obrad.

W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób Przewodniczący Obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

 

Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków),

w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

 

Głosowanie na poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których podjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje pod głosowanie. 

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęcie uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

Komisje Rady

 

Komisje podlegają Radzie Gminy i na pierwszej Sesji danego roku kalendarzowego przedkładają Radzie plan pracy do zatwierdzenia.

Komisje składają Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności na drugiej Sesji nowego roku kalendarzowego.

Rada Gminy może zobowiązać Komisję do przedłożenia sprawozdania

z działalności w każdym czasie.

 

Przepisy ust.2 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji, zespołów powołanych przez Radę.

 

Komisje działają w ramach posiedzeń, odbywanych zgodnie z planem pracy.

Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, zwłaszcza gdy zachodzi taka potrzeba ze względu na zakres i złożoność rozpatrywanych zagadnień, a także posiedzenia z udziałem Wójta oraz przedstawicieli (kierowników) jednostek organizacyjnych gminy.

Komisje, rozpatrując na posiedzeniach sprawy przypisane do ich właściwości, podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwalonych opinii i wniosków

i przedstawiają je Wójtowi Gminy, celem przygotowania projektu uchwały w tym przedmiocie.

 

Rada w razie potrzeby może w każdym czasie zlecić zwołanie posiedzenia Komisji i rozpatrzenie przez nią określonych spraw.

 

Posiedzenia komisji zwołuje i ustala projekt ich porządku dziennego, Przewodniczący Komisji.