Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta.

Zastępca Wójta w czasie nieobecności Wójta pełni obowiązki w zakresie przekazanych mu przez Wójta upoważnień.

Wygaśnięcie mandatu Wójta przed końcem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy.

Po upływie kadencji Wójta , Zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do chwili objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Wójta.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

Dla Pana Bogusława Dziedzica

Zatrudnionego na stanowisku: Zastępca Wójta – 1 etatu


Podległość służbowa

Przełożonym wszystkich pracowników Urzędu jest Wójt Gminy, który ma prawo wydawać polecenia służbowe każdemu pracownikowi Urzędu.

Pana bezpośrednim przełożonym jest Wójt.


 1. Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu pracy:

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.


 1. Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy:

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


IV. Zakres obowiązków pracownika samorządowego:

 1. Przestrzeganie obowiązków określonych w:

 1. ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

 2. w sprawach nie unormowanych w ww. ustawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących,

 3. w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jakubów,

 4. w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Jakubów.


V. Zadania wspólne pracowników Urzędu.

 1. Do wspólnych zadań pracowników ze względu na rodzaj prowadzonych spraw należy w szczególności:

 1. posiadanie odpowiednich kwalifikacji i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych, jak również w niezbędnym zakresie prawa cywilnego i karnego oraz finansowego;

 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

 3. zapewnienie prawidłowego elektronicznego obiegu dokumentów;

 4. właściwe przechowywanie i zabezpieczenia dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną oraz przekazywanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku do archiwum zakładowego;

 5. przygotowywanie zagadnień, projektów dokumentów, projektów uchwał na posiedzenia rady gminy oraz zarządzeń wójta i nadawanie biegu ich realizacji;

 6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji;

 7. umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami oraz administracją samorządową i rządową;

 8. współpraca podczas rozpatrywania skarg i wniosków według właściwości;

 9. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz ochrony danych osobowych;

 10. przygotowywanie umów, wniosków i dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

 11. opracowywanie i wykonywanie zaproszeń, dyplomów i listów gratulacyjnych w ramach zadań referatu;

 12. przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości;

 13. przygotowywanie ocen, analiz, informacji na użytek wójta i organów gminy;

 14. zapewnienie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w czasie pokoju oraz zadań mających na celu ochronę ludności i mienia przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań wojennych, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

 15. szczególna dbałość o mienie gminy, polegająca na ścisłym przestrzeganiu zasad gospodarności, celowości podejmowanych działań oraz staranności w przygotowaniu decyzji;

 16. prowadzenie archiwum dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i potrzebami;

 17. realizowanie zadań gminy w zakresie zamówień publicznych;

 18. przygotowywanie projektów: uchwał, zarządzeń, umów zleceń i umów o dzieło oraz ich realizacja w zakresie zadań prowadzonych przez referat,

 19. wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu,

 20. pomoc radzie, właściwym rzeczowym komisjom rady w wykonywaniu zadań,

 21. współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy,

 22. współdziałanie z sekretarzem gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego referatu czy stanowiska.


 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych na poszczególnych stanowiskach pracy:

 1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 1. Każdy pracownik prowadzi teczkę organizacyjną stanowiska pracy, która powinna zawierać:

 1. wykaz jednostek, z którymi współpracuje pracownik wykonując swoje zadania,

 2. zakres czynności stanowiska pracy (wyciąg z regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy),

 3. skorowidz (wykaz) i zbiór przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy,

 4. wykaz teczek rzeczowych prowadzonych na danym stanowisku pracy (numery i ich tytuły oraz kategorie archiwalne zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt),

 5. wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych na danym stanowisku pracy,

 6. upoważnienia i pełnomocnictwa Wójta Gminy do załatwiania określonych spraw i podejmowania określonych decyzji administracyjnych w Jego imieniu.


 1. Zakres obowiązków i czynności na stanowisku pracy:

 1. Zastępca wójta wykonuje zadania powierzone mu przez wójta.

 2. Zastępca wójta w czasie nieobecności wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z powodów określonych w art. 29g ustawy o samorządzie gminnym sprawuje w zastępstwie funkcję wójta w zakresie udzielonych mu przez wójta pełnomocnictw lub upoważnień.

 3. Zastępca wójta dba o sprawne i prawidłowe załatwianie spraw interesantów.

 4. Na podstawie udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa Zastępca Wójta może sprawować funkcje kierownika administracyjnego urzędu gminy.

 5. Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach administracyjnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta.

 6. Bierze udział w komisjach przetargowych oraz pozyskiwanie środków unijnych i krajowych na zadania inwestycyjne.

 7. Wykonywanie innych zadań na polecenie i z upoważnienia wójta.

 8. Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta niezastrzeżonych ustawą o pracownikach samorządowych dla przewodniczącego rady gminy i rady gminy przez pracownika upoważnionego w razie nieobecności sekretarza;


VII. Zakres uprawnień:

 1. Uprawnienia pracownika samorządowego regulują przepisy prawa pracy, a w szczególności:

 1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

 1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Jakubów,


 1. Zakres odpowiedzialności

Pan Bogusław Dziedzic jest odpowiedzialny za:

 1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w niniejszym zakresie

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

 1. Wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wniosków, skarg i innych sygnałów od społeczeństw

oraz prawidłowe załatwianie spraw interesantów.

 1. Terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych i innych.

 2. Prawidłowe zabezpieczenie dokumentów na stanowisku pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu.

 3. Prawidłowe zabezpieczenie pieczęci w czasie i po zakończeniu pracy.

 4. Przydzielone wyposażenie należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem i dbać o jego właściwy stan.