Skarbnik Gminy - Jolanta Maria Wąsowska

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności


Dla Pani Jolanty Wąsowskiej

Zatrudnionej na stanowisku: Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego Budżetu Gminy

w Referacie Budżetu i Finansów


I. Podległość służbowa

Przełożonym wszystkich pracowników Urzędu jest Wójt Gminy, który ma prawo wydawać polecenia służbowe każdemu pracownikowi Urzędu.

Pani bezpośrednim przełożonym jest:

Wójt Gminy


II. Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.


III. Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy:

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.




IV. Zakres obowiązków pracownika samorządowego:

 1. Przestrzeganie obowiązków określonych w:

 1. ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

 2. w sprawach nie unormowanych w ww. ustawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących,

 3. w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jakubów,

 4. w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Jakubów.


V. Zadania wspólne pracowników Urzędu.

 1. Do wspólnych zadań pracowników ze względu na rodzaj prowadzonych spraw należy w szczególności:

 1. posiadanie odpowiednich kwalifikacji i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych, jak również w niezbędnym zakresie prawa cywilnego i karnego oraz finansowego;

 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

 3. zapewnienie prawidłowego elektronicznego obiegu dokumentów;

 4. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną oraz przekazywanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku do archiwum zakładowego;

 5. przygotowywanie zagadnień, projektów dokumentów, projektów uchwał na posiedzenia rady gminy oraz zarządzeń wójta i nadawanie biegu ich realizacji;

 6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji;

 7. umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami oraz administracją samorządową i rządową;

 8. współpraca podczas rozpatrywania skarg i wniosków według właściwości;

 9. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz ochrony danych osobowych;

 10. przygotowywanie umów, wniosków i dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

 11. opracowywanie i wykonywanie zaproszeń, dyplomów i listów gratulacyjnych w ramach zadań referatu;

 12. przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości;

 13. przygotowywanie ocen, analiz, informacji na użytek wójta i organów gminy;

 14. zapewnienie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w czasie pokoju oraz zadań mających na celu ochronę ludności i mienia przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań wojennych, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

 15. szczególna dbałość o mienie gminy, polegająca na ścisłym przestrzeganiu zasad gospodarności, celowości podejmowanych działań oraz staranności w przygotowaniu decyzji;

 16. prowadzenie archiwum dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i potrzebami;

 17. realizowanie zadań gminy w zakresie zamówień publicznych;

 18. przygotowywanie projektów: uchwał, zarządzeń, umów zleceń i umów o dzieło oraz ich realizacja w zakresie zadań prowadzonych przez referat,

 19. wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu,

 20. pomoc radzie, właściwym rzeczowym komisjom rady w wykonywaniu zadań,

 21. współdziałanie z sekretarzem gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego referatu czy stanowiska.


 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych na poszczególnych stanowiskach pracy:

 1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 1. Każdy pracownik prowadzi teczkę organizacyjną stanowiska pracy, która powinna zawierać:

 1. wykaz jednostek, z którymi współpracuje pracownik wykonując swoje zadania,

 2. zakres czynności stanowiska pracy (wyciąg z regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy),

 3. skorowidz (wykaz) i zbiór przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy,

 4. wykaz teczek rzeczowych prowadzonych na danym stanowisku pracy (numery i ich tytuły oraz kategorie archiwalne zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt),

 5. wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych na danym stanowisku pracy,

 6. upoważnienia i pełnomocnictwa Wójta Gminy do załatwiania określonych spraw i podejmowania określonych decyzji administracyjnych w Jego imieniu


 1. Zakres obowiązków i czynności na stanowisku pracy:


 1. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie rachunkowości;

 2. kierownictwo, kontrola i nadzór nad działalnością Referatu Budżetu i Finansów;

 3. przygotowywanie projektu budżetu gminy oraz projektów jego zmian;

 4. bieżący nadzór i kontrola wykonywania planów finansowych przez gminne jednostki organizacyjne;

 5. przygotowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektów jej zmian,

 6. nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości budżetu i urzędu;

 7. nadzór nad właściwym wykonywaniem budżetu gminy, w tym w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników urzędu oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 8. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z wymogami przepisów prawa;

 9. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz udzielanie upoważnień w tym zakresie;

 10. nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej z zakresu działania Referatu Budżetu i Finansów;

 11. przygotowywanie sprawozdania opisowego z realizacji budżetu gminy oraz materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy;

 12. pozyskiwanie kredytów i pożyczek na finansowanie zadań gminy i obsługa zadłużenia gminy;

 13. zapewnienie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych gminy;

 14. nadzór nad realizacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu;

 15. udzielanie pomocy wójtowi przy wykonywaniu budżetu gminy;

 16. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy;

 17. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminny;

 18. opiniowanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta wywołujących skutki finansowe dla gminy;

 19. sprawdzanie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych;

 20. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 21. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 22. wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz inne zadania przewidziane przepisami prawa, wynikające z poleceń lub upoważnień wójta;

 23. sprawowanie kontroli wewnętrznej urzędu w zakresie spraw finansowych;

 24. uczestniczenie w sesjach rady gminy oraz w tych posiedzeniach komisji rady gminy, których przedmiotem obrad są sprawy związane merytorycznie ze sprawami należącymi do zadań i kompetencji skarbnika;

 25. odpowiadanie za prawidłowe przygotowanie materiałów pod obrady sesji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych spraw pociągających za sobą zobowiązania finansowe;

 26. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie;

 27. wykonywanie zadania wynikające m. in. z ustaw podatkowych i o zamówieniach publicznych;

 28. nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników w Referacie Budżetu i Finansów;

 29. nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie referatu;

 30. nadzór nad uzgadnianiem kont;

 31. wykonywanie innych zadań na polecenie i z upoważnienie wójta;

 32. opracowywanie projektów aktów prawnych, uruchamiających procedurę uchwalania budżetu gminy;

 33. opracowywanie projektów budżetu gminy i jego zmian;

 34. analiza realizacji budżetu;

 35. czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków

budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu gminy;

 1. kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych;

 2. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz innych sprawozdań budżetowych;

 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w roku budżetowym;

 4. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej;

 5. sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych;

 6. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dowodów księgowych;

 7. właściwe przechowywanie i zabezpieczenia dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną;

 8. przygotowywanie projektów zarządzeń wójta gminy z zakresu finansów;

 9. prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych;

 10. prowadzenie ewidencji księgowej;

 11. prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald itp.;

 12. przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej;

 13. opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

 14. opracowywanie projektów planów funduszy gminnych i dysponowanie środkami tych funduszy tworzonych odrębnymi przepisami;

 15. rozliczanie wyników inwentaryzacji;

 16. udział w opracowywaniu sprawozdań z realizacji uchwał rady gminy;

 17. przekazywanie sołtysom w ustawowym terminie informacji o wysokości kwot funduszu sołeckiego dla sołectw oraz o wykorzystaniu środków z funduszu;

 18. przyjmowanie uchwał i wniosków z zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego;

 19. zawiadamianie sołectw o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego;

 20. prowadzenie rejestru umów i zobowiązań gminy;

 21. sprawdzenie i weryfikacja uchwał i wniosków otrzymanych od sołectw pod względem formalno-prawnym;

 22. przygotowywanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

 23. sporządzenie wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;

 24. sporządzanie wszelkich innych niezbędnych niż ww. czynności związanych z funduszem sołeckim;

 25. przygotowywanie projektu zarządzenia do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminy i urzędu oraz jej rozliczanie.

 26. Kierownicy referatów kierują realizacją zadań gminy w zakresie spraw wyznaczonych referatowi, sprawują kontrolę i nadzór nad pracą kierowanych przez siebie referatów oraz zapewniają koordynację działalności referatów.

 27. Kierownicy referatów, w zakresie wskazanym przez wójta wykonują obowiązki zwierzchnika służbowego wobec podległych im pracowników.

 28. Kierownicy referatów nadzorują wypełnianie obowiązków służbowych przez podległych pracowników.

 29. nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zakresu działania referatu,

 30. zapewnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych im pracowników,

 31. bieżąca ocena wykonanej pracy przez podległych pracowników i występowanie z wnioskami w ich spawie (zatrudnianie, nagrody, kary, awanse),

 32. przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej podległych im pracowników,

 33. zapewnienie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie przeciwpożarowej, o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych,

 34. zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystywania czasu pracy,

 35. przedstawianie projektu podziału zadań między podległymi pracownikami,

 36. dbałość o powierzone mienie,

 37. podejmowanie inicjatyw we zakresie wydawania przepisów gminnych bądź innego uregulowania określonych spraw należących do zakresu działania referatu, współdziałanie w opracowywaniu projektów uchwał rady, zarządzeń wójta, umów, porozumień i innych aktów prawnych,

 38. współdziałanie z organami administracji publicznej, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi gminy i organizacjami mieszkańców gminy,

 39. wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu,

 40. wydawanie w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych w ramach posiadanych upoważnień,

 41. zapewnienie właściwej współpracy między radnymi oraz organami jednostek pomocniczych gminy, w tym przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

 42. współdziałanie z sekretarzem gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego referatu czy stanowiska,

 43. opracowywanie i wykonywanie zaproszeń, dyplomów i listów gratulacyjnych w ramach zadań referatu;


VII. Zakres uprawnień:

 1. Uprawnienia pracownika samorządowego regulują przepisy prawa pracy, a w szczególności:

 1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

 1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Jakubów,


VIII. Zakres odpowiedzialności

Pani Jolanta Wąsowska jest odpowiedzialna za:

 1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w niniejszym zakresie

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

 1. Wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wniosków, skarg i innych sygnałów od społeczeństw

oraz prawidłowe załatwianie spraw interesantów.

 1. Terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych i innych.

 2. Prawidłowe zabezpieczenie dokumentów na stanowisku pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu.

 3. Prawidłowe zabezpieczenie pieczęci w czasie i po zakończeniu pracy.

 4. Przydzielone wyposażenie należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem i dbać o jego właściwy stan.