Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Jakubów

Jakubów: Przetarg nieograniczony na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jakubów
Numer ogłoszenia: 49662 - 2011; data zamieszczenia: 21.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jakubów , Jakubów 55, 05-306 Jakubów, woj. mazowieckie, tel. 025 7579190, faks 025 7579190.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jakubów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) o kodach 17 06 05 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów, znajdujących się na nieruchomościach mieszkańców gminy Jakubów. W zakres usług wchodzi: I/ Demontaż płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich z pokryć dachowych, ich transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości około 1 992 m2 z 6 nieruchomości. II/ Odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich w ilości około 5 079 m2 z 27 nieruchomości.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

brak

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jakubow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów pok. Nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów pok. Nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Dru k oferty (29.5kB)    
Oświadczenie oferenta (23.5kB)    
Oświadczenie (73kB)    
SIWZ (97kB)    
Wzór umowy (42.5kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Albina Wolszczak
Data wprowadzenia:2011-03-21 13:57:56
Opublikował:Albina Wolszczak
Data publikacji:2011-03-21 13:57:56
Ostatnia zmiana:2015-07-01 09:02:21
Ilość wyświetleń:2807