Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na „Rozbudowę sieci wodociągowej w kierunku oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym gmina Jakubów”

OGŁOSZENIE

 

                 Wójt Gminy Jakubów ogłasza przetarg nieograniczony na  „Rozbudowę sieci wodociągowej w kierunku oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym gmina Jakubów”

 

 

Termin wykonania zamówienia  - od daty podpisania umowy do dnia  15 listopada 2011 r

 

Wartość zamówienia  -  pow. 14 000 Euro   a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 w godz. 800 - 1500.

 

Zamawiający zamieścił również  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej  www.jakubow.pl

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Rozbudowie sieci wodociągowej w kierunku oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym gm. Jakubów.

1.      Włączenie do  wodociągu PVC  Ø 160 mm

2.      Sieć wodociągowa z rur PEHD

- łączna długość  wodociągu  495 m, Ø 110

- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 150, szt. 2

- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 100, szt. 1

                  - hydranty p.poż. nadziemne Ø 80 (zasuwy w komplecie) szt. 3

      3.     Przejście wodociągu pod rzeką Mienia

               - 2 x przewiert sterowany w rurach osłonowych Ø 200 mm

                - łączna długość przewiertów 20.80 m

zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę /do wglądu w siedzibie Zamawiającego/

 

Wspólny Słownik Zamówień   45.20.00.00-9,  45.10.00.00-8

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych ani wariantowych.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

P. Zbigniew Marusa  tel. (025)7579150 w godz. 800 – 1500.

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających /art.67 ust.1 pkt.6/

Brak

 

 

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   

 spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące  

     warunki,  udziału w postępowaniu:

 

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

     W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika, który   

      będzie upoważniony do:

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o  

     zamówienie,  każdy z Uczestników złoży, w załączeniu do oferty, dokumenty wymienione

     w  punkcie  XII   jako dowód potwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

4. Wykonawca  może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

     zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych  innych podmiotów,  

     niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W tym celu   

    Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował

     zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym

     celu pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  

     zasobów na okres korzystania z nich  przy wykonywaniu zamówienia.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia

i wymagane dokumenty składające się na ofertę, celem potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu.

 

Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły „spełnia-nie spełnia”

 

Nie spełnienie chociażby jednego wymaganego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena  100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jakubów pok.Nr 4 w terminie do dnia

04  października  2011 do godz. 1030.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04 października   2011 r o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Jakubów  pok. Nr 13.

 

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Jakubów, dnia  19 września  2011 r

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (110.5kB)    
Druk oferty (28.5kB)    
Oświadczenie (23.5kB)    
Oświadczenie oferenta (74kB)    
Przedmiar robót (49.1kB)    
Projekt umowy (66.5kB)    
Informacja o wyborze oferty (32.5kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Albina Wolszczak
Data wprowadzenia:2011-09-19 14:10:14
Opublikował:Albina Wolszczak
Data publikacji:2011-09-19 14:10:14
Ostatnia zmiana:2011-09-19 14:10:14
Ilość wyświetleń:3113