Zamknij okno Drukuj dokument

ds. Obsługi organów gminy

Jednostka: Urząd Gminy Jakubów

Data ogłoszenia: 2006-08-07 00:00:00

Termin składania dokumentów: 2006-08-28

Wprowadzono do BIP: 2008-08-19

Jedostka składająca ofertę: Urząd Gminy Jakubów

Stanowisko: ds. Obsługi organów gminy

Wykształcenie:

wykształcenie wyższe o kierunkach :

administracja samorządowa , administracja , kierunki prawnicze,Wymagania związane ze stanowiskiem:

doświadczenie zawodowe :

co najmniej 12 miesięczny staż pracy w administracji jednostek       samorządu terytorialnego,

 

umiejętności zawodowe:

- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach     samorządowych, instrukcji kancelaryjnej dla gmin, Kodeksu     Postępowania Administracyjnego, ustawy o narodowym zasobie     archiwalnym i archiwach, ustawy o ewidencji ludności i dowodach     osobistych,
- znajomość obsługi urządzeń biurowych tj. łącznic telefonicznych, ksero, fax, poczta elektroniczna,
- znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word, Linux, Lex, Excel,


predyspozycje osobowościowe:

uprzejmość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, asertywność, wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka obcego w stopniu podstawowym,
- prawo jazdy kat.BZakres obowiązków: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie całości dokumentacji związanej z obsługą Wójta Gminy, Rady i jej Komisji w tym:
- udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Komisji Rady Gminy zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy oraz zapewnienie terminowego wykonania w/w spraw przez odpowiednie stanowisko pracy,
2) obsługa jednostek pomocniczych – Sołectw tzn. obsługa zebrań wiejskich  zebrań związanych z wyborami Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) obsługiwanie narad organizowanych przez Wójta,
4) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli Urzędu przez Komisję Rewizyjną i inne jednostki nadzorujące,
6) prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem Gminy z organami samorządu i organizacjami społeczno-politycznymi działającymi
na terenie gminy,
7) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zadań powierzonych Gminie przez jednostki samorządu i zleconych przez organy administracji rządowej,
8) wywieszanie w lokalu Urzędu Gminy ogłoszeń o ustanowieniu Kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
9) składanie na wezwanie Sądu urzędowo poświadczonych dokumentów, w celu odtworzenia akt sądowych,
10) wykonywanie zadań określonych potrzebami Rady Gminy
i uwarunkowanych zasadami współpracy między organem stanowiącym, a organem wykonawczym,
11) udostępnianie na podstawie udzielonego upoważnienia informacji publicznych w zakresie określonym ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
12) prowadzenie korespondencji związanej z obsługą organów gminy, tj. jej redagowanie, a także podpisywanie po uzyskaniu specjalnego upoważnienia,
13) organizowanie wypłaty diet zgodnie z dyspozycją Skarbnika Gminy,
14) prowadzenie całości spraw związanych z przeprowadzeniem referendum lokalnego,
15) prowadzenie całości spraw związanych z prowadzeniem wyborów
do Rady Gminy oraz organów samorządu gminnego i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
16) prowadzenie całości spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta RP,
17) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych i stowarzyszenia gmin,
18) zapewnienie i organizowanie właściwej obsługi radnych, świadczenie radnym pomocy merytorycznej oraz tworzenie warunków
organizacyjnych i merytoryczno- technicznych dla wykonywania
mandatu radnego,
19) pomoc w opracowywaniu projektów planów pracy Rady i jej organów w tym programu działania Rady na okres kadencji oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,
20) organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy,
21) obsługa klubów radnych Rady Gminy,
22) prowadzeniem Sekretariatu Urzędu:
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,
- obsługiwanie łącznic telefonicznych i innych urządzeń biurowych,
23) prowadzenie ewidencji niepublikowanych aktów prawnych naczelnych i centralnych organów Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Rady Powiatu Mińskiego oraz zarządzeń i decyzji Wójta związanych z wewnętrznym kierowaniem,
24) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem archiwum,
zapewnienie ochrony akt przed zniszczeniem i utratą,
25) dokonywanie zniszczeń dokumentów z wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
26) przekazywanie dokumentów z wyborów stanowiących zasób archiwalny Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
27) obsługa kancelaryjna Rady Gminy, Komisji Rady i organów samorządów mieszkańców wsi, a w szczególności:
a) sporządzanie protokołów z Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji,
b) opracowywanie materiałów, postanowień, wniosków i opinii
z obrad Rady i Komisji, przekazywanie ich odpowiednim organom oraz czuwanie nad ich realizacją,
c) przygotowywanie techniczne niezbędnej ilości materiałów na Sesję Rady Gminy i posiedzenia Komisji,
d) zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich odpowiednim Komisjom,
e) prowadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy, wniosków radnych
i Komisji,
f) prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionego
przez gminę,
g) czuwanie nad terminowym załatwieniem wniosków Komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,
h) przesyłanie uchwał Rady Gminy w ciągu 7 dni do Wojewody Mazowieckiego,
28) wywieszanie na tablicach informacyjnych Urzędu pism informacyjnych i przepisów gminnych,
29) prowadzenie całości spraw związanych z wyborami do Izb Rolniczych,
30) zamawianie pieczęci i tablic urzędowych oraz prowadzenie ewidencji
w tym zakresie,
31) prowadzenie ewidencji kluczy,
32) zaopatrywanie w materiały biurowe, meble, maszyny i inne urządzenia niezbędne do pracy biurowej,
33) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą dzienników i czasopism oraz zakupem książek i wydawnictw,
34) prowadzenie kart drogowych dla samochodu służbowego w zakresie rozliczania paliwa i przebiegu kilometrów,
35) uczestnictwo w pracach Gminnego Centrum Informacji,
36) przekazywanie informacji z zakresu swojego stanowiska do BIP,
37) wykonywanie zadań z zakresu obronności i obrony cywilnej.
38) zastępstwo stanowiska ds. wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz spraw z zakresu kancelarii tajnej, spraw gospodarczych.

Informacje o warunkach pracy:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: - list motywacyjny, - życiorys(CV), - kserokopie świadectw pracy, - kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, - kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, - referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy oraz aktualnego miejsca pracy, - oryginał kwestionariusza osobowego- zgodnie z wzorem, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, Dokumenty kandydat składa w formie oryginałów lub poświadczonych odpisów.

Miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 3 lub pocztą pod adres: Urząd Gminy Jakubów , 05-306 Jakubów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi organów gminy” w terminie do 28.08.2006 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi: Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm.).

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (18.2kB)    
Lista kandydatów (21kB)    
Informacja o wynikach (1.6kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Piotrowski
Data wprowadzenia:2008-08-19 09:59:42
Opublikował:Stanisław Piotrowski
Data publikacji:2008-08-19 09:59:42
Ostatnia zmiana:2008-08-19 09:59:42
Ilość wyświetleń:3809