Jakubów, dnia 1 czerwca 2011 roku

Wójt Gmiy Jakubów

BP.6220.2.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) że w związku prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowej  dla inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla miejscowości Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów gm. Jakubów”  uzyskano opinie:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2011 r. znak WOOŚ-II.4240.559.2011.MŚ – stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim – postanowieniem z dnia 15.04.2011 r. znak ZNS-7120-14/11– stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko.

Z ww. postanowieniami oraz z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie , można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530. 

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to w oparciu o art. 74 ust. 3,ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) do zawiadomień decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się obwieszczenia. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów.

 

                                                                                         Wójt

                                                                                    Hanna Wocial