Jakubów, dnia 22 czerwca 2011 roku

BP.6220.2.2011

                                            O B W I  E  S Z C Z E N I E   

             Zgodnie z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuję 

 o wydaniu przez Wójta Gminy Jakubów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: BP.6220.2.2011,  z dnia 21.06.2011r. dla przedsięwzięcia pn.

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla miejscowości Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów gm. Jakubów

 Wnioskodawca:  Gmina  Jakubów,  05-306 Jakubów 55,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Warszawie

nr WOOŚ-II.4240.559.2011.MŚ z dnia 20.04.2011 r. oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Mińsku Mazowieckim nr ZNS-7120-14/11 z dnia 15.04.2011 r., można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do

 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów

 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów.

                                                                                Wójt

                                                                          Hanna Wocial