Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Wydobywanie kruszywa naturalnego /piasku/ w miejscowości Góry gm. Jakubów (złoże Góry XVIII) działki nr ewid. 598/1 i 601/1

Jakubów, dnia 1 marca 2012 roku

Wójt Gminy Jakubów

 

BP.6220.7.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego /piasku/ w miejscowości Góry (złoże Góry XVIII) gm. Jakubów”, działki nr ewid. 598/1 i 601/1.

 

zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 

Z ww. postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2012-03-01 13:42:20
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2012-03-01 13:42:23
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2012-03-01 13:58:09
Ostatnia zmiana:2012-03-01 14:39:02
Ilość wyświetleń:2542