Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej "Jakubów"

Wójt Gminy Jakubów                                                                 Jakubów, dnia 5 marca 2012 roku

05-306 Jakubów

 

 

BP.6730.94.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku,. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2012 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Jakubów” przewidzianej do realizacji na działce Nr ewid. 680/4 położonej w miejscowości  Jakubów, gm. Jakubów.

Inwestor: PTK Centertel Sp. z o.o.

 

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

             

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i w miejscowości Jakubów.

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2012-03-05 11:59:46
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2012-03-05 12:00:04
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2012-03-05 12:17:06
Ostatnia zmiana:2012-03-05 12:17:17
Ilość wyświetleń:2450