Jakubów, dnia 11 kwietnia 2012 roku

Wójt Gminy Jakubów

05-306 Jakubów

 

BP.6220.7.2011

 

                                               

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

             

           Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Jakubów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BP.6220.7.2011, z dnia 6 kwietnia 2012 r. dla przedsięwzięcia pn.

„Wydobywanie kruszywa naturalnego /piasku/ w miejscowości Góry gm. Jakubów”, działki nr ewid. 598/1 i 601/1”.

 

Wnioskodawca:  Firma – KOPALNIA GÓRY Łukasz Baran.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

               Wójt

      Hanna Wocial

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.