Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa lini elektroenergetycznej w miejscowści Aleksandrów gm. Jakubów i Przytoka gm. Kałuszyn.

Jakubów, dnia 25 kwietnia 2012 roku

Wójt Gminy Jakubów

 

BP.6730.4.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku,. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) Wójt Gminy Jakubów podaje do wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2012 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii średniego napięcia SN 15 KV, napowietrznej linii niskiego napięcia NN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 531, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199/2 położonych w miejscowości  Aleksandrów,  gm. Jakubów oraz na działkach Nr ewid. 17, 18/2, 18/1, 19, 89 w miejscowości Przytoka, gm. Kałuszyn.

 

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

             

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie, Urzędu Miasta i Gminy Kałuszyn, w miejscowości Aleksandrów gm. Jakubów oraz w miejscowości Przytoka gm. Kałuszyn.

 

 

               Wójt

      Hanna Wocial

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2012-04-30 14:30:22
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2012-04-30 14:30:31
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2012-04-30 14:34:23
Ostatnia zmiana:2012-04-30 14:34:42
Ilość wyświetleń:2185