Wójt Gminy Jakubów

     Jakubów, dnia 8 października 2012 roku

 

BP.6220.9.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mistów, Leontyna,  gm. Jakubów uzyskano opinie:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie –

    postanowieniem nr WOOŚ- II.4240.1130.2012.MŚ z dnia 24 września 2012 r. stwierdził brak potrzeby  sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim –

    opinią sanitarną nr ZN.4510.18.2012 z dnia 7 września 2012 r. stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów
w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowościach Mistów i Leontyna.

 

 

 

 

                                                                        z up. Wójta

                                                                        Bogusław Dziedzic

                                                                         Zastępca Wójta