Wójt Gminy Jakubów                                                

                                                                      Jakubów, dnia 11 października  2012 roku

 

BP.6220.9.2012

 

  O B W I E S Z CZ E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227), że
w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mistów, Leontyna,  gm. Jakubów”, w dniu 10 października 2012 roku

 

zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia.

 

Z ww. postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku piątku w godzinach 730 - 1530.

  

                                  

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz miejscowościach Mistów i Leontyna.

 

 

 

 

 

                                                                               z up. Wójta

                                                                               Bogusław Dziedzic

                                                                               Zastępca Wójta