Jakubów, dnia 30 października 2012 roku

Wójt Gminy Jakubów

05-306  Jakubów 55

 

BP.6220.4.2012

 

         

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

             

           Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Jakubów decyzji nr BP.6220.4.2012, z dnia 30.10.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża Góry dz. Nr 560 i 561/1”.

 

Wnioskodawca:  Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg  i  Mostów Sp. z o.o ul. Kolejowa 28,
      05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta

Bogusław Dziedzic

Zastępca Wójta

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.