Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o mozliwości zapoznania z dokumentacją w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:- przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia, w miejscowości Turek gm. Jakubów

Jakubów, dnia 30 listopada 2012 roku

Wójt Gminy Jakubów

05-306 jakubów

 

BP.6733.1.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia, przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 1, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 112, 116, 119, 122, 126, 279, 143, 144, 147, 150, 154, 157, 160, 164, 167, 170, 173,  położonych w miejscowości Turek gm. Jakubów i udzielam  terminu 14 dni od daty upublicznienia niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym postanowieniami organów uzgadniających oraz złożenie ewentualnych wniosków dowodowych w powyższej sprawie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godz. 730 – 1530 .

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

              Wójt

         Hanna Wocial

        

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie, sołectwa Turek gm. Jakubów.                                                                               

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2012-11-30 12:43:36
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2012-11-30 12:43:38
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2012-11-30 12:49:44
Ostatnia zmiana:2012-11-30 12:50:03
Ilość wyświetleń:2143