Jakubów, dnia 12 grudnia 2012 roku

 

BP.6220.9.2012

O B W I  E  S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuję  o wydaniu przez Wójta Gminy Jakubów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BP.6220.9.2012, z dnia 12.12.2012 r. dla przedsięwzięcia pn.

„Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mistów i Leontyna gm. Jakubów”

 

Wnioskodawca:  Gmina Jakubów, 05-306 Jakubów 55

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowościach Mistów i Leontyna.