Wójt Gminy Jakubów

             Jakubów, dnia 22 stycznia 2013 roku

 

BP.6220.11.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów- Mlęcin-Kamionka – modernizacja mostu w msc. Gęsianka wraz
z dojazdami
”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 137, 361, położonych
w miejscowości Ludwinów, nr ewid. 206 położonej w miejscowości Wola Polska, w gm. Jakubów oraz nr ewid. 1, 13, 57 położonych w miejscowości Gęsianka, gm. Dobre
uzyskano opinie:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie –

   postanowieniem nr WOOŚ-II.4240.1589.2012.MŚ z dnia 14 stycznia 2013 roku stwierdził brak potrzeby  przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim – opinią sanitarną nr ZN.4510.41.2012/2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu.

 

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów
w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w Urzędzie Gminy Dobre oraz w  miejscowościach Ludwinów   i Wola Polska, gm. Jakubów wraz w miejscowości Gęsianka, gm. Dobre.

 

 

 

Wójt

    Hanna Wocial