Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji ICP dla przedsięwziecia polegajacego na przebudowie wwe wsi Łaziska i Tymoteuszew napowietrznej linii SN kolidujacej z projektowaną linią 400 kV Miłosna - Siedlce

Jakubów, dnia 11 marca 2013 roku

Wójt Gminy Jakubów

 

IN.6733.4.2013.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową, elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej (wraz ze słupami) pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 538, 539 położonych w miejscowości Łaziska oraz nr 186, 187 położonych w miejscowości Tymoteuszew gm. Jakubów.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

             

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie oraz sołectw Łaziska i Tymoteuszew gm. Jakubów.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2013-03-11 14:14:13
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2013-03-14 14:14:33
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2013-03-14 14:18:33
Ostatnia zmiana:2013-03-14 14:18:49
Ilość wyświetleń:1999