Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji ICP dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie we wsi Budy Kumińskie napowietrznej linii SN kolidującej z projektowaną linią 400kV Miłosna - Siedlce

Jakubów, dnia 11 marca 2013 roku

Wójt Gminy Jakubów

IN.6733.9.2013.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową, elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii   napowietrznej (wraz ze słupami) pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. Nr ewid. 154, 155, 156, 157, 158 położonych w miejscowości  Budy Kumińskie gm. Jakubów.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

             

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie oraz sołectwa Budy Kumińskie gm. Jakubów.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2013-03-11 15:18:02
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2013-03-14 15:18:05
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2013-03-14 15:22:22
Ostatnia zmiana:2013-03-14 15:26:26
Ilość wyświetleń:2043