Wójt Gminy Jakubów

Jakubów, dnia 28 marca 2013 roku

 

BP.6220.10.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33, ust. 2,  pkt. 2, lit. b z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BP.6220.4.2012, z dnia 30.10.2012 roku, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn. „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża „Góry dz. Nr 560 i 561/1”, uzyskano opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie –

    postanowieniem nr WOOŚ- II.4240.26.2013.MŚ z dnia 21.01. 2013 r. stwierdził potrzebę sporządzenia raportu oraz przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim –

    opinią sanitarną nr ZN.4510.1.2013 z dnia 14.01.2013 r. stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z ww. opiniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.

 

   Z up. Wójta

Bogusław Dziedzic

Zastępca Wójta