Jakubów, dnia 4 kwietnia 2013 roku

 

BP.6220.12.2012

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Wójta Gminy Jakubów, w dniu 4.04.2013 roku, decyzji nr BP.6220.12.2012, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum logistyczno – magazynowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 630/3, 633/5, 634/3, 637/3, 794/3 położonych w miejscowości Jakubów, powiat miński”.

 

Wnioskodawca:  Doxa-Capital Sp. z o.o. Sp.K. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

 

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

                     Wójt

               Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jakubów.