Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego gminy Jakubów

Wójt Gminy Jakubów                   Jakubów, dnia 29 kwietnia 2013 r.

IN.6720.5.2013.ZM

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów.

 

            Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 maja 2013 roku do 18 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów, pokój nr 5, codziennie od poniedziałku do piątkuw godzinach do 730 do 1530.

            

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2013 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jakubowie, o godz. 1100.   

    

    Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu […] osoby prawne i fizyczne orazjednostki organizacyjne nieosiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jakubów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia17  lipca 2013 roku.

            Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), projekt studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

            Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku […], uwagi mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej, na adres: Jakubów 55, 05-306 Jakubów,

2.      ustnie do protokołu, w Referacie Inwestycji (pokój nr 5),

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2013 roku.

 Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jakubów, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

            W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone

Wójt

Hanna Wocial

                                                                                                                                                                                                              

 

Załączniki

Kierunki Jakubow (553.8kB)    
Prognoza do Studium (307.6kB)    
Synteza Jakubów (403.8kB)    
Uwarunkowania Jakubow (646kB)    
graf Kierunki Jakubów (27.7MB)    
graf Uwarunkowania Jakubów (24.6MB)    

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2013-04-29 12:04:00
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2013-05-08 12:04:05
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2013-05-08 12:08:41
Ostatnia zmiana:2013-05-20 08:59:06
Ilość wyświetleń:2336