Wójt Gminy Jakubów                                  Jakubów, dnia 15 maja 2013 roku

BP.6220.4.2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Jakubów zawiadamia, iż w dniu 15 maja 2013 r. wydane zostało postanowienie nr BP.6220.4.2011 o podjęciu zawieszonego postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew”.

W dniu 24.04.2013 roku inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu  na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Z dokumentacją w powyższej sprawie w tym z Raportem, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) do zawiadomień decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Wójt

                                                                                             Hanna Wocial

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.