Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zastąpienie odcinka linii niskiego napięcia linią kablową w miejscowości Tymoteuszew gm. Jakubów

Wójt Gminy Jakubów

  05-306 Jakubów

Jakubów, dnia 30 lipca 2013 roku

IN.6733.5.2013.ZM

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)  oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2013 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową, elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii   napowietrznej (wraz ze słupami) pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach Nr ewid. nr ewid. 139, 150, 157 położonych w miejscowości Tymoteuszew gm. Jakubów

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna.

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów, pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

          

       Z up. Wójta

Justyna Miłaczewska

   Sekretarz Gminy

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i w miejscowości Tymoteuszew.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2013-07-30 15:01:31
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2013-08-02 15:00:55
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2013-08-02 15:04:31
Ostatnia zmiana:2013-08-02 15:04:33
Ilość wyświetleń:2122