Wójt Gminy Jakubów                  Jakubów, dnia 14 października 2013 r.

IN.6220.3.2013.ZM

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm., zwaną dalej „ustawą ooś” ) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych postanowieniach:

 

- o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Gospodarki Odpadami (wytwarzania, zbierania, transportu i przetwarzania odpadów) „EKO-SAM BIS” Spółka Sp. z o.o.

nr IN.6220.3.2013.ZM z dnia 14.10.2013 roku,

- o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Gospodarki Odpadami (wytwarzania, zbierania, transportu i przetwarzania odpadów) „EKO-SAM BIS” Spółka Sp. z o.o.

nr IN.6220.3.2013.ZM z dnia 14.10.2013 roku

 

Postępowanie toczy się na wniosek „EKO-SAM BIS” Spółka Sp. z o.o. ul Dobra 12,

05-306 Jakubów.

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn zm) organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii są:

 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie z dnia 27.05.2013 r., sygnatura akt WOOŚ-II.4240.711.2013.MŚ, 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinia sanitarna z dnia 22.05.2013 r., sygnatura ZN.4510.31.2013

Z dokumentacją w powyższej sprawie, w tym w/w postanowieniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5.

W związku powyższym informuje o możliwości  składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia. Ewentualne wnioski i uwagi można wnosić w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jakubów, w Referacie Inwestycji pok. Nr 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jakubów

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

. Wójt

Hanna Wocial

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, oraz w miejscowości Jakubów.