Jakubów, dnia 31 października 2013 roku

Wójt Gminy Jakubów

 

BP.6220.4.2011

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 w związku z art. 89 i 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) że,

 

w dniu 22 listopada 2013 roku, o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

odbędzie się rozprawa administracyjna

 

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” oraz prowadzoną w powyższej sprawie oceną oddziaływania na środowisko.

 

            Wójt

     Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.