Jakubów, dnia 14 lutego 2014 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

BP.6220.2.2014.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm) że w dniu 13 stycznia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika nr 3 na 28 tys. sztuk kur  w miejscowości  Jędrzejów Nowy gm. Jakubów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 496 i 497” .

Inwestor: „Gospodarstwo Rolne” Mariola i Krzysztof Wocial.

Inwestycja będzie realizowana będzie na działkach nr ewid. 496 i 497 w Jędrzejowie Nowym.

Mając na uwadze że w/w przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Jakubów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami i raportem oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku  w godzinach 730 - 1530.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od dnia 18.02.2014 r. do dnia 11.03.2014 r. w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku  w godzinach 730 - 1530.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ przed wydaniem decyzji.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jędrzejów Nowy.