Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwstycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej w miejscowości Jakubów

Jakubów, dnia 27 marca 2014 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.4.2014.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja  S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie napowietrznej linii energetycznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV i złącza kablowego przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 640/3 i 640/4 położonych w miejscowości Jakubów gm. Jakubów.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

            Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie oraz w sołectwa  Jakubów.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2014-05-23 13:07:29
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2014-05-23 13:07:49
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2014-05-23 13:11:12
Ostatnia zmiana:2014-05-23 13:11:17
Ilość wyświetleń:1893