Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwesycji polegajacej na budowie: napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Aleksandrowie gm. Jkubów

Jakubów, dnia 6 sierpnia 2014 r.

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.7.2014.ZM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2250W przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 20/3, 21, 24, 25, 28/1, 28/2, 29, 32, 33, 38, 515 położonych w miejscowości Aleksandrów gm. Jakubów.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

 

                                   Wójt

                              Hanna Wocial      

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz  wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie oraz w sołectwie  Aleksandrów gm. Jakubów.

 

 

                                                                                             

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2014-08-06 15:12:05
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2014-08-06 15:15:32
Ostatnia zmiana:2014-08-06 15:15:37
Ilość wyświetleń:1851