Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: rozbudowa publicznej szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie o hallę sportową i łącznik

Jakubów, dnia 1 grudnia 2014 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.9.2014.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 roku Nr 80 poz.  16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 1grudnia 2014 roku została wydana decyzja nr IN.6733.9.2014.ZM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie gm. Jakubów o halę sportową i łącznik. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce Nr ewid. 278/1 położonej w miejscowości Mistów gm. Jakubów.

 

Inwestor: Gmina Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.

 

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów, pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

             

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i w miejscowości Mistów.

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2014-12-02 08:16:38
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2014-12-02 08:19:53
Ostatnia zmiana:2014-12-02 08:20:04
Ilość wyświetleń:1794