Jakubów, dnia 12 stycznia 2015 r. roku

Wójt Gminy Jakubów

 

IN.6220.10.2014.ZM

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013  poz. 267 ze zm.) oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze  zm.  zwaną dalej „ustawą ooś” ) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” .

Postępowanie toczy się na wniosek PPHU „ELEKTROPLASTMET” Adam Roguski,

Rządza 9A, 05-306 Jakubów.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w północnej  części działki nr ewid. 66 położonej w miejscowości Wiśniew, będącej własnością inwestora. Inwestycja zgodnie z danymi zawartymi w „Raporcie oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej Wiśniew” zwanym dalej raportem, będzie obejmować budowę dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej o mocy łącznej max 3,75 MW.

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze  zm.) organami biorącymi udział  w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do dokonania uzgodnienia jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do wydania opinii  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Z dokumentacją w powyższej sprawie w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5.

W związku powyższym informuje o możliwości  składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia. Ewentualne wnioski i uwagi można wnosić w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jakubów, w Referacie Inwestycji pok. Nr 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jakubów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Ponadto informuję że pismem z dnia 12.01.2015 r. wystąpiono do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie planowanego przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o wydanie opinii dla planowanego przedsięwzięcia.

                                                                                                         

Wójt

Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.