Jakubów, dnia 25 lutego 2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.10.2014.ZM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zawiadamia się zgodnie art. 49, w związku z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), iż postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek P. Marioli i Krzysztofa Wocial, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika nr 3 na 28 tys. sztuk kur w miejscowości  Jędrzejów Nowy gm. Jakubów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 496 i 497” nie może zostać zakończone w terminie określonym  art. 35 Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, trwającą procedurę oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia, o co wystąpił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwaniem nr WOOŚ-II.4242.30.2015.BS z dnia 19.02.2015 roku.

            Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godz. 730 – 1530 .

 

Jednocześnie informuje się, iż załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia

30.04.2015 roku.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jędrzejów Nowy.