Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzięcia pn.: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Przedewsie gm. Jakubów

Jakubów, dnia 7 kwietnia 2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.2.2015.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.). zawiadamiam, że w dniu

24.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Jakubów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: 

- linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej, przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 37, 38/2, 21  położonych w miejscowości Przedewsie gm. Jakubów

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie oraz sołectwa Przedewsie gm. Jakubów.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2015-04-08 08:41:39
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2015-04-08 08:44:41
Ostatnia zmiana:2015-04-08 08:44:53
Ilość wyświetleń:1419