Jakubów, dnia 13 lipca 2015 roku

IN.6332.2.2015.MK

 

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm).

 

1.      Zamawiający

Gmina Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

tel. /fax 25 757 91 90

e-mail: sekretariat@jakubow.pl

NIP: 8222146582

REGON: 711582718

 

2.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą na piętrzenie i retencjonowanie wody na rzece Rządza,
w miejscowości Wola Polska, gmina Jakubów, w km rzeki 64+288.

 

3.      Termin realizacji:

W ciągu 60 dni od dnia otrzymania zlecenia od Wójta Gminy Jakubów.

 

4.      Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena 100% (należy podać cenę ogółem za całość wykonania usługi).

 

5.      Miejsce i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą na piętrzenie i retencjonowanie wody na rzece Rządza, w miejscowości Wola Polska” w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów pok. nr 1 do dnia 28 lipca 2015 roku, do godz. 15.30.

 

6.      Do oferty należy załączyć:

n  kopię zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis KRS,

n  formularz cenowy,

n  oświadczenie o spełnieniu warunków,

n  zaakceptowany wzór umowy.

 

7.      Warunki płatności:

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na „Gmina Jakubów, NIP: 8222146582, REGON: 711582718” przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi zgodnie z terminem wykonania przedmiotu zamówienia odebranego protokołem końcowym,
a następnie wpłacone w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

            Niniejsze postępowania prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wniosek a od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

            Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.

Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu (fax: 25 757 91 90), lub drogą elektroniczną: sekretariat@jakubow.pl.

 

 

      Złożenie oferty będzie traktowane jako akceptacja przedstawionych powyżej warunków współpracy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Hanna Wocial

Wójt Gminy Jakubów 

 

Załączniki:

 

1.      Formularz cenowy – załącznik nr 1

2.      Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2

3.      Wzór umowy – załącznik nr 3.