Jakubów, dnia 8 czerwca 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów                                                                      

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

 

IN.6220.7.2015.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016  r. poz. 23) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku obory do 120 DJP z  wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę pod rusztami oraz silosami na kiszonkę o powierzchni do 1000 m2 ”, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 264 w Jędrzejowie Nowym gm. Jakubów, w dniu 7 czerwca 2016 roku, zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Z ww. postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

      Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jędrzejów Nowy.