Jakubów, dnia 10 czerwca 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów                                                                      

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.1.2016.ZM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016  r. poz. 23) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016,  poz. 353), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum logistyczno–magazynowowo-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ew. 630/3, 633/5, 634/3, 637/3, 794/3 położonych w miejscowości Jakubów, powiat miński.:

- uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr  WOOŚ-II.4240.634.2016.MŚ z dnia 09.05.2016 r. stwierdzającą brak potrzeby  sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

- uzyskano opinię Państwowo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim nr ZN.4510.10.1.2016 z dnia 05.05.2016 r. stwierdzającą brak potrzeby sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

- wydano w dniu 10.06.2016 r. postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z ww. opiniami, postanowieniem oraz zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów
w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

      Wójt

Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jakubów.