Jakubów, dnia 14 lipca 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.1.2016.ZM

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm. ), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 14.07.2016 roku, decyzji nr IN.6220.1.2016.ZM  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum logistyczno–magazynowowo-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ew. 630/3, 633/5, 634/3, 637/3, 794/3 położonych w miejscowości Jakubów, powiat miński” .

 

Wnioskodawca:   Panattoni Development Europe Sp. z o.o.

 

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 Z up. Wójta

Bogusław Dziedzic

            Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jakubów.