Jakubów, dnia 11 kwietnia 2017  r.

 

Wójt Gminy Jakubów

Ul Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.15.2016.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016  r. poz. 23) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie żwiru i piasku w miejscowości Góry gm. Jakubów, działki nr 601/3 oraz 604/1”,  że w dniu 11 kwietnia 2017 roku, zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie i udziela się terminu 7 dni od daty uwidocznienia obwieszczenia na wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych wniosków.

Po upływie w/w terminu wydana zostanie decyzja administracyjna.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Góry gm. Jakubów.