Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej postepowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Ludwinów gm. Jakubów.

Jakubów, dnia 20 kwietnia 2018 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.7.2017.ZM

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

             Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.

 

 U. z 2017, poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu

 

20.04.2018 roku, decyzji nr IN.6220.7.2017.ZM umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa  stacji bazowej telefonii komórkowej P4 MIN5515 na działkach o nr ewid. 383/3

 

 i 383/4 położonych  w m. Ludwinów gm. Jakubów, powiat miński.

 

Wnioskodawca: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

 

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni

 

od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Ludwinów .

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2018-04-26 10:54:07
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2018-04-26 10:58:05
Ostatnia zmiana:2018-04-26 10:58:12
Ilość wyświetleń:259