Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Aleksandrów w granicach działek nr ewid. 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53 położonych w m. Aleksandrów gm. Jakubów.

Jakubów, dnia 18 czerwca 2018 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.3.2018.ZM

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

 

            Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017  r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej ustawą ooś (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) że w dniu 22.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  Łukasza Barana o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża ALEKSANDRÓW w granicach działek nr 41, 42, 49, 50, 51, 52 i 53 w miejscowości Aleksandrów, gm. Jakubów.

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 w związku art. 63 ustawy ooś organami biorącymi udział postępowaniu, właściwymi do wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Jakubów.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku        w godzinach 730 - 1530.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zastępca Wójta

Boguslaw Dziedzic

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowościach Aleksandrów i Góry .

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2018-06-20 13:44:06
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2018-06-20 14:03:43
Ostatnia zmiana:2018-06-20 14:17:15
Ilość wyświetleń:254