Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: budowa świetlicy wiejskiej z częścia biblioteczną wraz z infrastrukturą techniczną na dzialce nr ewid. 858/4 w m. Wiśniew gm. Jakubów.

Jakubów, dnia 06 sierpnia 2018 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6733.3.2018. ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowę budynku świetlicy wiejskiej z częścią biblioteczną, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 wraz z pozostałą, niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 858/4 w miejscowości Wiśniew,  gm. Jakubów.

Inwestor – Gmina Jakubów.

 

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 8.30 – 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Wiśniew.

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2018-08-06 15:38:28
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2018-08-06 15:43:28
Ostatnia zmiana:2018-08-06 15:43:32
Ilość wyświetleń:158