Jakubów, dnia  18 lutego 2019 roku

IN.6220.5.2018. ZM

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018  r. poz. 2096) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017,  poz. 1405), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn: Eksploatacja planowanego złoża kruszywa naturalnego „Anielinek” działki 91/5, 93/5, 290, 96/5, 97/5, 98/5, 99/5, 100/5, 321, 322, 103/5, 104/5, 105/5, 106/5 obręb 141208_2.0002 Anielinek uzyskano opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią WOOŚ-II.4240.778.2018.MŚ z dnia 21.09.2018 r. uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wymagane.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim w opinii sanitarnej z dnia 08.09.2018 r., sygnatura ZN.4510.44.2018 uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wymagane.

- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opinią nr WA.RZŚ.436.1.816.2018.ZZ02.PC z dnia 11.01.2019 roku uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wymagane. 

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów
w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Wójt

Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Anielinek gm. Jakubów, Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz miejscowości Niedziałka Druga gm. Mińsk Mazowiecki.