Jakubów, dnia 19 lutego 2019 r.

IN.6220.5.2018.ZM

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych postanowieniach:

- o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja planowanego złoża kruszywa naturalnego „Anielinek” działki 91/5, 93/5, 290, 96/5, 97/5, 98/5, 99/5, 100/5, 321, 322, 103/5, 104/5, 105/5, 106/5 obręb 141208_2.0002 Anielinek.

Postanowienie nr IN.6220.5.2018.ZM z dnia 12.02.2019 roku.

- o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja planowanego złoża kruszywa naturalnego „Anielinek” działki 91/5, 93/5, 290, 96/5, 97/5, 98/5, 99/5, 100/5, 321, 322, 103/5, 104/5, 105/5, 106/5 obręb 141208_2.0002 Anielinek.

 Postanowienie nr IN.6220.5.2018.ZM z dnia 12.02.2019 roku.

Postępowanie toczy się na wniosek Zachodniopomorskie Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o., Borzyszewo 38, 72-300 Gryfice.

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z dokumentacją w powyższej sprawie, w tym w/w postanowieniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 w godz. 8.00-16.00.

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt

  Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Anielinek gm. Jakubów, Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz miejscowości Niedziałka Druga gm. Mińsk Mazowiecki.